Odpowiedzialność odszkodowawcza – czym jest?

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Zwykle dotyczy ono uszczerbku majątkowego. Wysokość odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów wyrządzonej szkody. Powinna także pokrywać utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do tego zdarzenia.

Uzyskanie wysokiego odszkodowania

odszkodowania W skrócie, odpowiedzialność odszkodowawcza to obowiązek cywilny dotyczący naprawienia wyrządzonej szkody. Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej, a mianowicie: odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową. Pierwsza z nich to odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z czynu niedozwolonego. Warunkiem jej powstania jest spełnienie łącznie trzech przesłanek. Jedną z nich jest powstanie szkody, drugą – zaistnienie zawinionego zdarzenia wywołującego szkodę. Natomiast trzeci z nich dotyczy już zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a zdarzeniem. W przypadku odpowiedzialności kontraktowej to jest to inaczej odpowiedzialność dłużnika, jaka powstaje na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na zasadzie: winy, ryzyka oraz słuszności. Zasada winy to najbardziej tradycyjna, podstawowa zasada odpowiedzialności odszkodowawczej zarówno tej deliktowej, jak i kontraktowej. Opiera się ona na przekonaniu, że podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody jest wyłącznie podmiot, który wyrządził szkodę w sposób zawiniony, wskutek czego musi ją naprawić.

odszkodowania Kolejna zasada, nazywana zasadą ryzyka, związana jest z dynamicznym rozwojem technicznym oraz przemysłowym, w którym to szkody powstają w sposób niezawiniony bądź są po prostu trudne do udowodnienia. Zasada słuszności to ostatnia z trzech zasad, stanowiąca uzupełnienie dwóch powyższych i znajdująca swoje zastosowania tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy z jednej strony brakuje podstaw do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie, a z drugiej istnieją ważne motywy etyczne przemawiające za rekompensatą szkody. Jednym z popularnych typów odszkodowań jest odszkodowanie z polisy. Aby otrzymać wysokie odszkodowanie np. z polisy mieszkaniowej należy przede wszystkim przestrzegać zasad ustalonych przez ubezpieczyciela. Na przykład uzyskiwane, przez poszkodowane strony, wysokie odszkodowania w Rzeszowie są możliwe, dzięki profesjonalnej opiece prawnej.

Ponadto warto wspomnieć o pojawieniu się na prawniczym rynku coraz większej ilości kancelarii odszkodowawczych, których zadaniem jest prawna oraz skuteczna pomoc z zakresu wypłaty zadośćuczynień oraz odszkodowań. Czas trwania postępowania sądowego dochodzenia odszkodowania nie jest jednakowy w każdym przypadku. Niezbędne jest powołanie biegłych oraz przesłuchanie stron procesu oraz świadków. Najczęściej sam proces sądowy trwa od sześciu do ośmiu miesięcy.